Atelierplass / Studio Space

Bergen Ateliergruppe har 14 atelierer i størrelsen 13 kvm til 26 kvm og medlemskap i BAG er knyttet til atelierplass. Medlemskapet gir rett til å bruke utstyr og fasiliteter (prosjektrom, verktøy, visningsutstyr, kjøkken etc.), stemmerett på medlemsmøter og årsmøtet samt muligheten til å stille som kandidat ved valg av styre i BAG.

Atelierleie dekker leie av lokaler, strøm, trådløst internett, bosstømming og div. fellesutgifter i bygget. Ved innflytting skal det betales 2 mnd depositum + leie for gjeldene måned. Medlemsavgiften er inkludert i atelierleien. Oppsigelsestiden for medlemskap og atelierplass er på 3 fulle kalender måneder, dvs. fra den 1. i måneden.

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I BAG OG ATELIERPLASS

Ledige atelierplasser vil bli annonsert på vår NYHETSIDE. Er du interessert i atelier kan du sende søknad til bergenateliergruppe@gmail.com eller til Bergen Ateliergruppe | Dokkeskjærskaien 1 | 5006 Bergen
Søknaden skal inneholde en presentasjon av eget kunstnerisk arbeid og annen relevant informasjon som CV, link til hjemmeside og noen ord om hvorfor du har lyst til å bli medlem i BAG.

FREMLEIE

Medlemmer kan fremleie atelieret sitt. Fremleieforholdet skal godkjennes på medlemsmøte og fremleietager har rett til å bruke BAGs lokaler og utstyr på lik linje som resten av medlemmene. Men fremleietaker har ikke stemmerett på medlemsmøter / årsmøtet. Fremleie er tidsbegrenset, maksimun 12 måneder.

 
MEMBERSHIP AND STUDIO SPACE

Bergen Ateliergruppe has 14 studios that range in size from 13 to 26 m2 and artists renting studios are members of BAG. Membership gives access to use of equipment and facilities (project room, power tools, exhibition equipment, kitchen etc.), a vote in members meetings, and the possibility to be a candidate for the BAG board. Studio rent covers rental of premises, electricity, wireless internet, garbage disposal and div. joint costs in the building. When moving in one shall pay 2 month deposit + rent for the current month. The membership fee is included in the studio rent. The notice period for termination for membership and studio space are 3 full calendar months, valid from the 1st of the month.

APPLICATION FOR STUDIO SPACE AT BAG

When studio space is available, it will be announced in our NEWS section. If you are interested in a studio, please send an application to: bergenateliergruppe@gmail.com or to: Bergen Ateliergruppe | Dokkeskjærskaien 1 | 5006 Bergen

The applications should include a presentation of your work and other relevant information such as a CV, a link to your website and a short description of why you wish to become a member at BAG.

SUBLETTING

Members can sublet their studio. This must be approved at a members meeting. Those on a subletting contract have the right to use BAG’s common spaces and equipment, as an ordinary member would, but they cannot vote at meetings. Subletting is restricted to a maximum of 12 months.