Relay (how to use a ship to press the button of a camera)

Sabine Popp er ved å avslutte sin stipendiatperiode ved KMD og viser nå deler av prosjektet på USF.  Visningsrommet er en mellomstasjon eller plattform i en pågående forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten. Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike steder, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid. Det er basert på en sammenfletting av subjektiv erfaring og samfunnsmessige interesser.

(information in english below)

åpen
3. –  8.desember
kl.12 – 18

tirsdag, 3.desember, kl.19
Common Notions – performance

torsdag, 5.desember, kl.16
performativ kollektiv lesning av Emanuele Coccias The Cosmic Garden
påmelding til sabine-p@online.no

lørdag, 7.desember – finissage, kl.16
marinbiolog Eli Rinde, NIVA – foredrag
Common Notions – performance

Visningsrommet USF er en mellomstasjon eller plattform i en pågående forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten. Den har sitt utspring i prosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes), som nå avsluttes som stipendiatprosjekt tilknyttet kunstakademiet ved tidligere KhiB/ KMD. Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike steder, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid. Det er basert på en sammenfletting av subjektiv erfaring og samfunnsmessige interesser.

Oppholdene som er kilden til materialet forstås som en intervenerende oppmerksomhet eller omsorg for prosessene som foregår i møtet mellom alger, kropper og objekter, for å spore sammenheng og gjensidig påvirkning. Porøsitet gjør at de kan forme hverandre, trenge inn i hverandre.

Prosjektet har til en viss grad trekk av det dokumentariske, men der er ingen linear narrativ, og blikket skifter fra det distansert observerende til erfaringen av det intenst involverte. Fragmenter er tatt fra sin sammenheng, ut av sine respektive økologier, fra laboratoriet, taremottaket eller sjøen, de forskyves, isoleres og presenteres i visningsrommet, er like mye bare der, tilstede, som de er en henvisning til et annet rom og en annen diskurs – enten som elementer i performancen, eller som et billedarkiv som skal aktiveres ved å trekke linjer. Interessen ligger i det som skjer mellom delene, ikke i hva de enkelte elementene er. Det som foregår her er en forlengelse av reisen. Sjøen er rett utenfor døren.

Noen stortare høstes med båt fra Espeland marinbiologisk stasjon ved Marsteinen, sør for Sotra, og prosesseres i rommet i løpet av dagene. Ankomst avhengig av værforhold.

om Common Notions:
Da vitenskapen på alvor begynte å forme sin egen sfære på 1700-tallet, var det av betydning å vise eksperimenter for en utvalgt offentlighet som skulle vitne for det som virkelig skjedde. Sannheten skulle demonstreres. På liknende vis er publikum invitert til å vitne prosesser rundt et lite bord, mens talen reflekterer over handlinger som foretas for å nærme seg en forståelse av den verden vi lever i. Rommet er som et ekkokammer, der handlinger og ord fra videoopptak fra våtlaboratoriet på et forskningsskip gjentas og responderes på.

om foredraget:
Eli Rinde er marinbiolog med 30 års erfaring fra studier om økologi og trusler knyttet til havets blå skoger som tareskog, ålegrasenger og korallalgebunn (også kalt ruglbunn). Disse er blant de viktigste leveområdene i havet. De har høyt biologisk mangfold og utfører verdifulle økologiske funksjoner som kommer menneskene til gode som rensing av vann, karbonlagring og klimaregulering. Eli har jobbet med å kartlegge hvor disse naturtypene finnes, hvilke arter de huser og hvordan skogene varierer langs kysten, fra nord til sør, fra ytre til indre kyst, og fra grunt til dypt vann. Hun har også studert hvordan høsting av tare påvirker tareskogene og hvordan utbredelsen til tareskog har endret seg de siste 30 årene. De viktigste fremtidige utfordringene omfatter hvordan man ivaretar mangfoldet og produksjonen i kystområdene som i økende grad brukes av mennesker. Eli har derfor de siste årene bidratt til tverrfaglig samarbeid med mål om å utforme, konstruere og teste naturbaserte løsninger i urbane kystområder.

om lesningen:
The Cosmic Garden er et poetisk essay som prøver å vende om på det vi kanskje oppfatter som det vanlige maktforholdet i relasjonen mellom planter og mennesket. Emanuele Coccia er filosof og tilknyttet École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Han har bl.a. utgitt boken The Life of Plants (2016 på engelsk) og forsker for øyeblikket på bildets normative makt.

english:

Opening hours:
Tuesday, 3. to Sunday, 8.december: 12 – 18h

Tuesday, 3.december, 19h
Common Notions – performance

Thursday, 5.december, 16h
Performative collective reading of Emanuele Coccia’s The Cosmic Garden
sign up to sabine-p@online.no

Saturday, 7.december – finissage, 16h
marine biologist Eli Rinde, NIVA, Oslo – lecture (further information below)
followed by open conversation
finishing with Common Notions – performance

Visningsrommet USF is transformed into a relay station or platform in an ongoing negotiation of the forests beneath the surface of the sea. It originates from the project Agential Matter (Invisible Landscapes), coming now to an end as artistic research fellowship at The Art Academy at the former KhiB/ KMD. The work arises from journeys along the coast to pay visits to diverse places, where various interests regarding an undetermined future nurture the observation of algae. It is based on the entanglement of subjectivity with socio-political concerns.

These stays are not only the source of material. They are rather understood as an intervening attention and a care for processes in encounters between algae, bodies and objects, and a want to trace relations and mutual impact. Porosity enables reciprocal shaping and penetration.

The project bears characteristics of the documentary, nevertheless has no linear narrative. The gaze shifts between distanced observation and the experience of intense immersion. Fragments are out of their context, outside of their respective ecologies, out of the laboratory, the landing station or out of the sea, they are displaced, isolated and presented in the gallery space. As much as they are just there, present, they are indexes to another space and another discourse – as elements in the performance, or in the form of an image archive requiring activation to see the lines. The interest lies not in the parts, but between the parts themselves. What happens here is an extension of the journey. The sea is right outside the door.

Some kelp is harvested close to Marsteinen in the south of Sotra, with a boat from the Espeland marine biological station, and processed over the days in the gallery space. Arrival depends on weather conditions.

about Common Notions:
At the time when science began to seriously define its own sphere in the 18th-century, it was of great importance to show experiments for a small exclusive public to witness what happened. Truth was to be demonstrated. In a similar manner the audience is invited to witness processes gathered around a small table. At the same time speech reflects on doings carried out to approach an understanding of the world. The space becomes an echo chamber, where doings and sayings in video footage from the wet lab on a research vessel are repeated and responded to.

about the lecture (slightly shortened version in English):
Eli Rinde is a marine biologist with 30 years of experience from studies on ecologies and threats towards the ocean’s blue forests, such as kelp forest, seagrass meadows and mearl beds. These are essential marine habitats that support coastal biological diversity and important services such as cleaning water, carbon sequestration and climatic regulations. She has been mapping and modelling the distribution of these types of seafloor landscapes from north to south and from the outer to inner coast, how their distribution varies over years, and consequences of kelp forest harvesting. The main challenges for the future include how to maintain biodiversity and productivity up against a growing human interest in making use of the coastal areas. Therefore Eli Rinde has in recent years contributed to shaping, constructing and testing nature based solutions in urban environments.

about the reading:
The Cosmic Garden is a poetic essay turning our potential preconception of power relations between plants and humans upside down. Emanuele Coccia is philosopher and affiliated with the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. Among others he has published a book titled The Life of Plants (2016 in English), and his current research concerns the normative power of the image.