AiR Green høsten 2020

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar på kunstneropphold med Hilde Frantzen, Marius Moldvær og Anne Karin Jortveit på Søndre Green, gården til tekstilkunstneren Kristin Lindberg ved Krøderen fra  17. august til 14. september. Søndag 6. september inviteres du til Åpen dag med kunstnersamtaler og atelierbesøk!

For mer info:
https://www.norsketekstilkunstnere.no/air-green-deltakere-hosten-2020/
https://www.sondregreen.no/
https://www.kristinlindberg.no/

 

It´s Personal del 3

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar i disse dager på prosjektet: It´s Personal del 3. Forbundet med kunst er retten til ytringsfrihet avgjørende, for kunstnerne i vår gruppe er de nasjonale rammene knyttet til ytringsfrihet noe ulik. I vårt prosjekt så langt har vi hatt rike diskusjoner om sensur og selvsensur, menneskerettigheter og feminisme, miljørettet og eller sosialt engasjement, områder nært knyttet til den enkelte kunstners interesse.

It´s Personal er et performance kunstprosjekt som samler åtte kunstner fra Thailand og Norge for å samarbeide med og rundt temaer knyttet til det personlige og identitet med bruk av performance kunst som plattform.

DELTAGENDE KUNSTNERNE: Pavana Reid *, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon og Marit Tunestveit Dyre.

Programmet for It`s Personal del 3:
6. September: Individuell performance på HardingArt i Utne
9. September: Individuell performance Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Et seminar organisert av Franz Jacobi på KMD – Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, i forbindelse med Bergen International Performance Festival
13. September: Thai og Talk, en kulturutvekslings aften organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
16. September: Gruppe performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Bergen International Performance Festival BIPF på Kunstgarasjen, organisert av Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiert prosjektet i 2016 som et forsøk på å koble sin kulturarv i Thailand som en respons til spørsmålene hun ofte har blir stilt om sin identitet som en thailandsk kvinne borende i Europa. Reid ble født i Khonkaen, Thailand i 1963 og flyttet til Nord-Irland i 1988 i løpet av en pågående politisk krise i Nord-Irland.

Prosjektet er støttet av: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen og Kunsthall 3.14.

For informasjon om de deltakende kunstnerne og de kommende arrangementene til It´s Personal del 3: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts

/////////////////

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates in these days on the project: It’s Personal part 3. Associated with art, the right to freedom of expression is essential, because the artists in our group are the national frameworks related to freedom of expression somewhat different. In our project so far we have had rich discussions about censorship and self-censorship, human rights and feminism, environmental and social involvement, areas closely linked to the individual artist’s interest.

It’s Personal is a performance art project that brings together eight artists from Thailand and Norway to collaborate with and around themes related to the personal and identity with the use of performance art as a platform.

THE PARTICIPATING ARTIST: Pavana Reid*, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon and Marit Tunestveit Dyre.

The Program for It`s Personal Part 3:
6. September: Individual performance at HardingArt in Utne
9. September: Individual performance in Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organized in collaboration with Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? A seminar organized by Franz Jacobi at KMD – Faculty of Arts, Music and Design, University of Bergen, related to Bergen International Performance Festival
13. September: Thai and Talk, a culture exchange night organized in collaboration with / at Kunsthall 3,14 in Bergen.
16. September: Group performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? as part of Bergen International Performance Festival BIPF  at Kunstgarasjen, organized by Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiated the project in 2016 as an attempt to connect to her culture heritage in Thailand in respond to the questions she has often been asked about her identity as a Thai woman living in Europe. Reid was born in Khonkaen, Thailand in 1963 and moved to Northern Ireland in 1988 during the time of an on-going political trouble in Northern Ireland.

The project is supported by: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen and Kunsthall 3.14.

For information about the participating artists and the upcoming events for It’s Personal part 3:
https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts

It`s personal del 2: Nothing personal

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre er sammen med 4 fire kunstner kollegaer: Terese Longva, Rita Marhaug, Pavana Reid, og Sareena Sattapon på Longva. Arbeidsoppholdet er en del av prosjektet: It`s personal del 2: Nothing Personal som er et performancekunstutveksling mellom Norge og Thailand, med eventer i begge land.

Fredag 27 oktober arrangerte vi kulturkvelden: Thai and talk på samfunnshuset Framtun. Her fikk gjestene smake på Thaimat, se bilder / dokumentasjon fra vår reise til Thailand i 2016 samt oppleve tre performance. Lørdag 4 november reiser damene til Ålesund og Jugendstilsenteret for å gjøre performance der mellom 12:00 – 15:00.

Del 1 av prosjektet: It`s personal fant sted i Thailand i desember 2016. Del 3 av prosjektet er planlagt til august / september 2018 og blir en liten vestlandsturne med fem stopp/visningssteder om planene blir til virkelighet: Molde, Skuløy, Ålesund, Bergen og Utne.

For mer info: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/

///

BAG member Marit Tunestveit Dyre is together with four artist colleagues: Terese Longva, Rita Marhaug, Pavana Reid, and Sareena Sattapon at Longva. This stay is part of the project: It`s Personal part 2: Nothing Personal, which is a performance art exchange between Norway and Thailand, with events in both countries.

On Friday October 27th we organized the culture night: Thai and talk at the community center Framtun. Here the guests got to taste Thai food, see pictures / documentation from our trip to Thailand in 2016 as well as experience three performance. Saturday 4 November, the ladies travel to Ålesund and the Jugendstilsenteret to perform there between 12:00 and 15:00.

Part 1 of the project: It`s Personal took place in Thailand in December 2016. Part 3 of the project is scheduled for August / September 2018 and becomes a small tour f the west coast of Norway with five stop / exhibitions sites if our plans get realized: Molde, Skuløy, Ålesund, Bergen and Utne.

For more info: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/

 

Stemmer / voices

11. september er det stortingsvalg i Norge. I verden rundt oss skjer det store politiske endringer. Etablerte systemer er under press og det foregår nye kamper om hva som er sant og usant. Hvordan forplikter det oss som mennesker at vi lever i et demokrati? Hvem blir hørt? Forstår vi hva andre mennesker vil oss? Hvilke møter er det vi ønsker, og hvilke konfrontasjoner forsøker vi å unngå? 

Denne helgen har vi invitert en rekke norske og internasjonale performancekunstnere til å kommentere betydningen av frie valg, med full frihet til å uttrykke politiske meninger og holdninger. 

8 til 10 september finner performance eventet: STEMMER / VOICES sted på KODE 1 i Bergen, programmet er kuratert av KODE og Performance Art Bergen og arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen. BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar og vil gjøre performance fredag 8 september.

For utfyllende program / info om kunstnerne: http://kodebergen.no/stemmer eller https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Gratis inngang fredag, for studenter og barn. Lørdag og søndag: voksne kr. 100. Billetten gjelder for to dager.

Foto: Pavana Reid

//////

As the parliamentary elections approach in Norway, great political changes are taking place in the world around us. Established systems are under pressure, and new struggelse about what is true and what is false is being fought. What responsibilities must we commit ourselves to as individuals living in a democracy? Who is being heard? Do we understand what other people expect of us? What kind of encounters do we seek, and what kind of confrontations do we seek to avoid? 

This weekend we have invited a number of Norwegian and international performance artists to comment on the significance of free elections, allowing complete freedom to express political views and beliefs. 

From the 8th to the 10th of September a performance event titled: STEMMER / VOICES will take place at KODE 1 in Bergen, the program is curated by KODE and Performance Art Bergen and are arranged in collaboration with Raftostiftelsen. BAG member Marit Tunestveit Dyre will participate and will perform on Friday 8th of september.

For complete program / info about the artists: http://kodebergen.no/stemmer or https://www.facebook.com/events/173932289812934/

Free entrance Friday, for students and children. Saturday and Sunday: adult 100 nok for both days.

Photo: Pavana Reid

OPPLYST

Marit Tunestveit Dyre åpner utstillingen OPPLYST på KUNSTBANKEN lørdag 26 august kl 14.00. I forbindelse med åpningen skal Tunestveit Dyre gjøre en performance. Utstillingen står til søndag 08 oktober.

I KUNSTBANKEN viser Tunestveit Dyre skulpturelle, performative, og tekstbaserte arbeider, tematisk knyttet til kommunikasjon. Arbeidene varierer mellom å tematisere fysiske, nedskrevne og uttalte ord. Hun er opptatt av kommunikasjon og måten vi bruker språket på i relasjoner og sosiale situasjoner. Interessen favner blant annet hvordan ord kan skape tilhørighet eller distanse mellom mennesker. Hvordan de kan oppleves som en gave, fungere som en bro til neste ord, til neste mening, eller være til hinder. Hvordan en bevisst kan inkludere eller ekskludere mottakeren med ordene en velger. Hun er  interessert i bokstavelige tolkninger av ord og begreper, metaforer i språket og fysikaliteten enkelte ord bærer med seg. Samt i tanken på at opplevelsen, selve tolkningen av definerte ord – uttalte eller nedskrevne – aldri vil være lik mellom to mennesker i dialog siden ordene som benyttes vil være farget av ens subjektive assosiasjoner og tidligere opplevelser. Tanken på at du og jeg aldri helt vil forstå det samme interesserer kunstneren.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune.

For mer info: http://kunstbanken.no/vare-utstillinger/marit-tunestveit-dyre-opplyst/ eller http://kunstbanken.no/lordag-26-august-kl-15-00-performance/

 

 

 

Prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ ved Susanne Irene Fjørtoft

24 juni 2017 ble det holdt en prosessvisning av prosjektet ’hud/naken’ i prosjektrommet til Bergen Ateliergruppe. Prosjektet er scenekunstner Susanne Irene Fjørtofts dypdykk i en ny personlig motivert tematikk uttrykt i et språk som ligger nærmere billedkunsten enn scenekunsten. Hun jobber med performance, fotografi, og tegning med sikte på å kunne presentere flere ferdige verker i form av en utstilling.

Om prosjektet:

”Noe nakent er noe som er eksponert, sårbart, ærlig og utilslørt. Frivillig eller ufrivillig, på godt og vondt. Nakenhet er å eksponere huden, men hud er noe som dekker til en innside. Hud er en overflate som skjuler noe annet som ligger under. Alt som har med huden å gjøre er overfladisk, å være tykkhudet betyr å være beskyttet, det motsatte av å være sårbar. En studie av nakenhet og hud er en studie av innside og utside på samme tid. Et slags grenseland mellom en selv og et samfunn, det personlige og det politiske. Det som kun angår en selv og det som angår oss alle.

Det er diffuse grenser mellom en selv og andre der kommunikasjon går over til å være ordløs og følt heller enn sagt og forstått. Grenselandet der du kan være større enn deg selv – strekke deg langt inn i et annet menneske – eller blir mindre enn deg selv – der et annet menneske inntar deg og overtar deg. Hva ligger i dette ’jeg’ som møter en annen som er så flytende og uten en fast størrelse og form?”

www.susanneirene.no 

www.happygorilla.org

BAG Art Camp 2017 – Self-Directed Residency

This year BAG Art Camp is a self- directed residency with invited Scottish Artist and Curator David Faithfull. David will be offered the large studio (26m2) with use of the new woodwork shop, kitchen and other shared failities in July 2017. At the start of the residency David along with resident artists from USF and HKS will be invited for lunch at BAG, after which David will be working on new body of work and a collaborative project for the Society of Scottish Artists.

David Faithfull (b.1961 Scotland) is a an artist, printmaker and curator based in Edinburgh and on the Isle of Mull. He studied at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee and then lived in Copenhagen for 8 years working as an illustrator. He currently lecturers at the University of Dundee. His practice involves a broad range of processes, from installation and site interventions, to Artists Books, multiples, sculptures and murals. Current themes include investigating landscape and the etymology of place names, shifting geological planes and environmental issues. Much of his landscape-based work includes collaborations with writers and poets including ‘Jura’ with TS Elliot Poetry Prize winner John Burnside

For more info: http://www.davidfaithfull.co.uk / http://www.bagartcamp.no

BAG Art Camp 2017 is organised by Imi Maufe with assistance of Marit Tunestveit Dyre and supported by Bergen kommune.

Et kvadratisk tekstil, to tau og 15 tankerekker senere

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre åpner utstillingen Et kvadratisk tekstil, to tau, 15 tankerekker senere i Prosjektrommet på KRAFT i Bergen fredag 9 juni kl 18. Utstillingen står til 8 august. 

På en undergrunnstasjon sør i Europa ble jeg for en tid tilbake oppmerksom på en gruppe unge gutter som solgte solbriller, vesker og fotballdrakter presentert på bakkenivå, på lyse kvadratiske tekstiler. I tekstilens fire hjørner var et tau knyttet fast, tauene var videre samlet i selgerens hånd slik at selgeren raskt kunne snurpe sammen sin mobile butikk og løpe om politiet kom.

Marit Tunestveit Dyre (1983) blir inspirert av tekstil, gjerne de som benyttes i ukonvensjonelle situasjoner. Materialets sosiale, kulturelle, historiske, politiske og personlige referansegrunnlag ligger til grunn for denne interessen. Til utstillingen i Prosjektrommet på KRAFT har den ovennevnte tekstil konstruksjonen fått fokus.

Lørdag 10. juni kl 14.00 ønsker vi velkommen til kunstnersamtale med Marit Tunestveit Dyre. Moderator Erik Friis Reitan.

BAG member Marit Tunestveit Dyre open an exhibition titled: A squared textile, two ropes, 15 chains of thoughts later at KRAFT in Bergen, Norway Friday 9th of June at 18. The exhibition is open until the 8th of August. 

On a subway station in southern Europe, a while ago, my attention was drawn towards a group of young boys who sold sunglasses, handbags and football t-shirt presented at ground level on light square fabrics. In the textiles four corners a rope was attached, the ropes were further assembled in the hand of the seller so that the seller could quickly wrap his mobile shop together and run if the police arrived.

Marit Tunestveit Dyre (1983) tends to be inspired by textiles, often used in unconventional situations. The material’s social, cultural, historical, political and personal reference is in her interest. For the exhibition in Prosjektrommet at KRAFT the textile construction mention above has been given focus.

Saturday 10. june at 14.00, we welcome you to an artist talk with Marit Tunestveit Dyre. Moderator Erik Friis Reitan.

http://kraftkunst.no/event/et-kvadratisk-tekstil-to-tau-15-tankerekker-senere/

A Performance art exchange event

BAG member Marit Tunestveit Dyre are in Thailand taking part in “It`s Personal” a Performance Art Exchange event which brings together eight female artists from Norway and Thailand to collaborate, focusing on their individual personal issues.

The artists will meet up in Chiang Khong (Chiang Rai) a small town at the border between Thailand and Lao, beside Mae Kong river.  Her the artists will take part in a Community Art Project, learning about the community and their livelihood. A site-specific performance work will here be made individually or collectively. After Chiang Khong the artist will travel to Chiang Mai, here we will have artist talks, visiting local art gallery and artist, The Land Foundation and finally a day of performance in Pong Noi Community Art Space.

The final part of It`s Personal 2016 will the held at Bangkok Art and Culture Centre. Two days of artist / project presentation, included a summary of It`s personal part 1 and a group performances  by the 8 participating artist. Last but not least the further project plan for It`s Personal part 2 will be presented.

The participating artist is: Sareena Sattapon, Nopawan Sirivjkul, Pattree Chimnok, Jittima Polsawek, Rita Marhaug, Terese Longva, Pavana Reid and Marit Tunestveit Dyre. The project was initiated by Pavana Reid.

To keep updated on our further journey updates will be posted here:

https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts

https://www.facebook.com/debattogkommunikasjon/

Ledig atelier hos Bergen Ateliergruppe!

Bergen Ateliergruppe (BAG) har et ledig atelier med utsikt over containerhavnen mot Fløyen. Atelieret er 22 kvm og koster kr. 2.130/mnd. inkl. strøm, internett, tilgang til nyinnredet verksted, prosjektrom og mye fellesutstyr  som bl.a. A3-printer, A3-scanner, prosjektor, fotoutstyr og et bredt utvalg av el-verktøy og tre verktøy.

Atelieret er ledig fra 1. desember, men det er muligheter for å ta over fra 1. november. Ved innflytting skal det betales to mnd. Forskuddsleie.

Send en kortfattet presentasjon av eget kunstnerisk arbeid samt annen relevant informasjon som CV, dokumentasjon av arbeid og noen ord om hvorfor du har lyst til å bli medlem i BAG. Ta gjerne kontakt med Marit Tunestveit Dyre tlf. 99003819 eller bergenateliergruppe@gmail.com ved spørsmål eller for å komme på visning.

Søknadsfrist 14. oktober.

Bergen Ateliergruppe (BAG) er arbeidssted og produksjonslokaler for samtidskunst på Dokkeskjærskaien med 14 atelier, verktøy-park, verksted, prosjektrom, lager, kjøkken/fellesarealer og et bredt utvalg fellesutstyr. Vi har et aktivt fagmiljø der faglige samtaler, felles arrangementer, samarbeidsprosjekter og individuelle kunstnerskap står i fokus. Foreningens formål er å gjennom medlemskap tilby atelierer til profesjonelle billedkunstnere og andre som forholder seg til samtidskunstfeltet.